Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FilCon Inf Michał Filipowski, ul Paprykowa 11/2 81-198 Dębogórze, NIP: 5881948031, REGON: 220223592, e-mail: m.filipowski@filcon-inf.pl.
 
2. Dane kontaktowe: sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w szczególności dotyczących realizacji obowiązków Administratora danych osobowych oraz realizacji praw podmiotów danych osobowych należy kontaktować się z Administratorem danych osobowych kierując korespondencję na adres wskazany powyżej lub na adres: ul. Hugo Kołłątaja 1/p.602, 81-332 Gdynia.

 

 

Klauzula informacyjna dla klienta

 

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

 • przedstawienie  oferty,  zawarcie  i  realizacja umowy,  w  tym kontaktowanie się w związku z jej realizacją (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. ustawa  o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa Ordynacja podatkowa, ustawa o rachunkowości, ustawa o podatku od towarów i usług, inne przepisy podatkowe;
 • dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed roszczeniami, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2. Odbiorcy danych: uprawnione organy państwa, w tym urzędy skarbowe oraz urzędy kontroli skarbowej, operatorzy pocztowi, kurierzy, banki, operatorzy płatności, dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, dostawca usług prawnych, księgowych, serwisowych, usług w zakresie hostingu poczty elektronicznej, inni dostawcy usług, oraz podmioty powiązane z Administratorem.
 
3. Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej: dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 
4. Okres przechowywania:

 • dane osobowe, których podstawę stanowi umowa będą przetwarzane do momentu realizacji umowy, a później w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa;
 • dane przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzane są przez 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń (art. 118 KC) lub do momentu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
 • po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

5. Informacja o przysługujących Pani/Panu prawach:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) ww. danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych;
 • prawo do usunięcia ww. danych osobowych;
 • prawo do przeniesienia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego;
 • prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 
7. Informacja o wymogu podania danych: podanie danych osobowych w zakresie danych, których podstawę stanowi umowa jest warunkiem umownym. Podanie danych osobowych w zakresie danych, których podstawę stanowi obowiązek prawny jest warunkiem ustawowym. Nie podanie w/w danych będzie równoznaczne z  brakiem możliwości realizacji celu ustawowego oraz zawarcia i realizacji umowy.
 
8. Informacja o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego: w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

 

 

Klauzula informacyjna – formularz kontaktowy

 

1. Cele i podstawy prawne przetwarzania:

 • udzielenie odpowiedzi na zapytanie przekazane w formularzu kontaktowym, na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • umożliwienie przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie w procesie korespondencji, wykraczających poza zakres określony formularzem kontaktowym, na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

2. Odbiorcy danych: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług.
 
3. Informacja o przekazywaniu danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej: dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia).
 
4. Okres przechowywania: dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres ……. dni, ewentualnie do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub zgoda. Okres przetwarzania danych może zostać przedłużony w zależności od rezultatów prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną nieodwracalnie usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.
 
5. Informacja o przysługujących Pani/Panu prawach:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie – wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) ww. danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych w zakresie przetwarzania zautomatyzowanego na podstawie umowy lub zgody;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania ww. danych osobowych;
 • prawo do usunięcia ww. danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu w zakresie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

6. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji: podane dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 
7. Informacja o wymogu podania danych: podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do umożliwienia kontaktu w celu obsługi zapytania z formularza kontaktowego. Zatem, jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo wymaganych danych osobowych, nie możliwym będzie udzielenie odpowiedzi na zapytanie oraz podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy.
 
8. Informacja o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego: w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).